23 تیر ماه 1400

برگزاری دوره آموزشی Auto CAD و Data Mine

برگزاری دوره آموزشی Auto CAD و Data Mine جهت آموزش پرسنل واحد معدن تاجکوه توسط آقای دکتر محمدی این دوره در مجموع از 12 ساعت تئوری،12 ساعت آموزش نرم افزار و طراحی و 11 ساعت هم حضور در معدن تشکیل می شود.

ساعات هر جلسه آنلاین تقریبا 2 ساعت و در صورت لزوم ساعت آن افزایش می یابد.

اهداف این دوره

در این دوره هدف آشنایی با معدنکاری زیر زمینی و انواع روش های استخراج و طراحی آن است.

تصاویر دیگر این خبر
برگزاری دوره آموزشی Auto CAD و Data Mine
بر چسب های این خبر