18 بهمن ماه 1400

مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400

مسابقات طنابکشی جام فجر پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه از روز دوشنبه مورخه 1400/11/18 باشرکت 7تیم ازواحدهای کارخانه، معدن،برق،آتشکاری، انبار،فنی وآریاجنوب به صورت تک حذفی برگزار ودردور اول تیمهای فنی و کارخانه به مرحله نیم هایی راه پیداکردند.

تصاویر دیگر این خبر
مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400
بر چسب های این خبر