19 بهمن ماه 1400

مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن 1400

درادامه مسابقات تنیس روی میز پرسنل معدن تاجکوه که دردوگروه A وB برگزار شد. ازگروه B آقای ابراهیم دریجانی واز گروه A آقایان ابوالفضل توکلی و رضا توکلی به دوره نهایی راه پیداکردند وباید باهمدیگر به رقابت بپردازند تا قهرمان مسابقات مشخص گردد.

تصاویر دیگر این خبر
مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن  1400مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن  1400مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن  1400مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن  1400مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن  1400
بر چسب های این خبر