23 بهمن ماه 1400

مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400

درادامه مسابقات طناب کشی جام فجر پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه دوتیم معدن وکارخانه باهم به رقابت پرداختند و در ادامه این رقابت تیم کارخانه به سرپرستی آقای داوود قاسمی به مقام  قهرمانی این دوره از مسابقات وتیم معدن به سرپرستی رضا مولایی به مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

تصاویر دیگر این خبر
مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400مسابقات طناب کشی جام فجر بهمن ماه 1400
بر چسب های این خبر