26 بهمن ماه 1400

طنابزنی جام فجر بانوان

مسابقات طنابزنی جام فجر  بانوان مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه در محل خانه باغ  باشرکت چندنفر از بانوان (پرسنل) برگزار ودر آخر سرکارخانم شهنازی مقام اول و سرکارخانم بهارلوئی به مقام دوم این دوره از مسابقات را ازآن خود کردند..

تصاویر دیگر این خبر
طنابزنی جام فجر بانوانطنابزنی جام فجر بانوانطنابزنی جام فجر بانوان
بر چسب های این خبر