26 بهمن ماه 1400

مسابقه جام فجر - بهمن ماه 1400

مسابقه دوز پرسنل معدن سرب و وروی تاجکوه (بانوان)  دردوگروه  سه تایی A و B آغاز ودر پایان تیم B  برنده این دوره از مسابقات شد.

تصاویر دیگر این خبر
مسابقه جام فجر - بهمن ماه 1400مسابقه جام فجر - بهمن ماه 1400
بر چسب های این خبر