05 اسفند ماه 1399

پیش نیازهای دوره آموزشی کار با نرم افزار solidworks

شرکت کنندگان در دوره آموزشی کار با نرم افزار solidworks باید قبل از برگزاری جلسه اول در تاریخ 1399/12/07فایل نصبی این نرم افزار را از واحد آموزش دریافت و نصب نمایند.

همچنین تاکید می شود پس از نصب نرم افزار به هیچ عنوان به جهت یک سری تنظیمات خاص که توسط مدرس دوره به آنها اشاره خواهد شد، نرم افزار را اجرا ننمایند.

ضمنا دو جلسه نخست در تاریخ های 1399/12/07 و 1399/12/09 برگزار و مابقی آن به ابتدای سال آینده موکول خواهد شد.

تصاویر دیگر این خبر
پیش نیازهای دوره آموزشی کار با نرم افزار solidworks
بر چسب های این خبر